Örarevets Naturreservat

 

Natura 2000-området Örarevet omfattar förutom själva Örarevet även skärgården mellan revet och fastlandet, samt Bredaskär och Fårsundskläppen på fastlandet.

Området har en intressant geologi; Örarevet är en två kilometer lång rullstensås. På revets östra sida har åsens grova kärna blottats och en klapperstrand bildats. Revets västra strand skiljer sig från den östra. Den västra stranden har ett skyddat läge och här har flackt sluttande havsstrandängar utvecklats. Mellan revet och fastlandet finns en skärgård med skär och holmar som byggts upp av lösa moränavlagringar. Även dessa är utsatta för svallning, varvid stora delar av moränens finmaterial sköljts ur. Moränen består här till största delen av sandsten, vilket är unikt i Sverige. Öarna har ett rikt och varierat fågelliv med ett 40-tal arter.

Området har en lång kontinuitet som gemensam betesmark för Gunnarstorps by, vilket har satt sin prägel på vegetationen. Längst norrut på Örarevet växer tallskog. Övriga delar av revet samt öarna består mestadels av torra, hedartade gräsmarker bevuxna med enbuskar. På fastlandssidan finns huvudsakligen betade havsstrandängar. Den mest intressanta flora finns utmed stränderna. Havsstrandängens vegetation är artrik och har en tydlig, för regionen representativ, zonering.

I Natura 2000-området ingår även värdefulla grunda vattenmiljöer som t.ex. laguner och estuarier. Vattenmiljöerna påverkas av tillrinningen från två mindre vattendrag som mynnar i den norra delen av viken respektive vid Torsholm samt från Bruatorpsån som mynnar strax söder om viken.

Natura 2000-området ingår i ett större riksintresseområde för naturvården (Södra Kalmars moränskärgård N50) och en del av det ingår dessutom i ett av kulturmiljövårdens riksintressen (Halltorp-Hagby K46). Örarevet ingår också i den Kustvårdsplan som har upprättats av Torsås kommun i samarbete med Kustmiljögruppen.

 

Alla besökare uppmanas att följa föreskrifterna nedan för att bevara denna unika plats.

Föreskrifter för Örarevet!

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra motorfordon.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Framföra motorbåt eller annan motordriven farkost med högre hastighet
  än 5 knop inom det vattenområde som är beläget väster om revet.
 4. Framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande
 5. Tälta.
 6. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 7. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost.
 8. Framföra cykel annat än på väg eller stig.
 9. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 10. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 11. Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser.
 12. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 13. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 14. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är även förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
Samla in insekter med fällor som dödar.
Det är vidare förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:
Utföra undersökning eller forskning.