Kvilla Hage

 Kvilla hage är en slåtteräng med särskilda värden som Naturskyddsföreningen i Torsås skött enlig gammal hävd sedan 1980-talet. Eva och Eberhard Wagner var initiativtagare till detta projekt.

Hagen, som har en areal på 0,32 hektar hittar du om du kör mot Gullabo från Torsås och i Ilingetorp svänger vänster, följ träskyltar.

Se kartorna när nedan.

Historiskt har ängens uppgift varit att producera vinterfoder. Numera sköts de kvarvarande ängarna för att bevara artrikedom och att hålla markerna öppna samt värna om bygdens historia och äldre brukningsmetoder. Ängen intar en särställning i svensk natur och naturvård. Den är vår tätaste naturtyp och den har varit dödsdömd i mer än hundra år!

Här finns många arter av växter, träd, buskar, insekter, småkryp och fåglar. Varje kvarvarande äng är därför en omistlig klenod som måste bevaras för framtiden. Lika viktigt som den biologiska mångfalden är ängens kulturhistoriska värde. En äng som inte sköts, tappar på sikt merparten av den hävdade ängens värde.

Hur sköter man då en slåtteräng?
Vårstädningen, fagningen består av att kvistar och grenar räfsas ihop tillsammans med fjolårslöv och annat dött växtmaterial (förna) till hö- gar och bränns. Fältskiktsfloran gynnas också. Tidigt på våren är förnan ett frostskydd, när vegetationsperioden början behövs vårstädningen så att ljus och värme ska nå marken.

Höskörden, slåttern, är betydelsefull för ängens flora och fauna och den bör ske i slutet av juli, början av augusti. Nu för tiden använder man maskinell slåtter, slåtterbalk, och vid svåråtkomliga ställen lie. När höet har torkat och växterna fröat av sig, tar man bort höet. Därefter skall marken betas och i vår hage betar får, som en grannbonde äger.

Många slåtterängar runt omkring i landet sköts av föreningar och stöttas av Länsstyrelserna samt ekonomiskt av Jordbruksverket.

Vi i styrelsen vill gärna sköta Kvilla Hage efter hävd. Detta vill vi gärna göra i gemenskap med medlemmar
och andra intresserade ca två gånger per år.  Hör av Dig till någon i styrelsen. Eftersom arbetet är väderberoende föreslår vi preliminära dagar i programmet.

Läs gärna mer i Naturkontakt: Faktablad: Ängar och ängsvård.